5th Article | Volume 02 | Issue 02

Moralismong Pagdulog sa mga Alamat ng Tribong Yakan sa Autonomous Region ng Muslim Mindanao (ARMM): Dalumat sa Pagpapahalagang Pang-edukasyon  


Marie Jo Tess Ragos, MAEd  

Assistant Professor, Technological University of the Philippines

Manila, Philippines


Cynic Tenedero, LPT, MAEd  

Instructor, Technological University of the Philippines

Manila, Philippines


Published: May 2024

DOI: https://doi.org/10.17613/yth6-k939

Abstract

Ito ay pagsusuring moralismo sa ilang alamat ng Yakan sa Piling Munisipalidad ng Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM). Ito ay kwantitatibo na may disenyong diskriptibong pamaraan na binigyang tuon ang mga alamat ng Yakan sa Autonomous Region ng Muslim Mindanao na nakasulat sa Yakan at isinalin sa wikang Filipino. Sa pagsusuring na isinagawa, ang mga alamat ay nagsasaad ng ibat’ ibang pagpapahalagang moral na nagpatibay sa mga ilang piling munisipalidad sa ARMM na pinananahanan at iniingatang mahahalagang katutubong alamat ng mga Yakan na pinapatunayan rin sa mga katutubong alamat ng Yakan sa ARMM na pumapaksa sa iba’t ibang pagpapahalagang moral ang kanilang kultura, kaugalian at paniniwala hanggang sa kasalukuyang panahon. Pinapatibay ang pagbubuklod ng pamilya, pakikipagkapwa -tao at matiim na pananampalataya ang nakaugat sa kamula-mulaan pa sa mga tribo ng Yakan na pinatotoohan sa kanilang mga napiling alamat. Batay sa pagsusuri, ang resulta ng tala ay sumasalamin sa mayamang kultura ng Tribong Yakan.Iminumungkahi ng pag-aaral na magsilbing tagapagpukaw sa iba pang mananaliksik ng kanilang kawilihan, tiyaga at pagsisikhay na makapagsagawa rin ng katulad o di kaya’y kaugnayan na pag-aaral sa gayon ay maging bahagi sa pagtataas ng uri at lalo pang pagpapaunlad sa sariling Panitikan

Keywords: moralismo, tribong Yakan, alamat, Autonomous Region of Muslim Mindanao

How to cite:

Ragos, M. J. T. & Tenedero, C. (2024). Moralismong Pagdulog sa mga Alamat ng Tribong Yakan sa Autonomous Region ng Muslim Mindanao (ARMM): Dalumat sa Pagpapahalagang Pang-Edukasyon. International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation. 2(2), 77-92. https://doi.org/10.17613/yth6-k939.