19th Article | Volume 02 | Issue 02

Catch-Up Fridays: Pagpapaunlad ng Lebel ng Kasanayan ng mga Mag-aaral sa Pagbasa ng mga Akdang Pampanitikan sa Filipino  

Melvin A. Castillo  

Graduate School, Bulacan State University

Balagtas, SDO Bulacan, Philippines


Arvin A. Hernandez

Graduate School, Bulacan State University

Balagtas, SDO Bulacan, Philippines


Published: May 2024

DOI: https://doi.org/10.17613/x8g6-h231

Abstract

Ang pagbabasa ay isang pangunahing kasanayan sa wika na kritikal sa pag-unlad ng mga mag-aaral, subalit marami pa rin ang nahihirapan sa pag-unawa ng mga teksto. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin ang bisa ng Catch-up Fridays, bahagi ng Project DEAR ng Kagawaran ng Edukasyon, sa pagpapabuti ng kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa senior high school. Ang teoryang Bottom-Up, Top-Down, Interaktib, at Iskima ay ginamit bilang batayan ng pag-aaral. Ang metodolohiyang deskriptibo na pagsusuring penomenolohikal ay ginamit, kasama ang mga talatanungan at Likert scale upang mangolekta at magsuri ng datos. Ang mga kalahok ay mga mag-aaral mula sa iba't ibang strand ng senior high school na sumailalim sa pagtataya sa pagbasa. Sa pamamagitan ng paggamit ng Jamovi para sa statistical analysis, natuklasan na may makabuluhang pagkakaiba sa mga marka ng mga mag-aaral sa iba't ibang strand. Ang TVL strand ay may pinakamataas na mean score na 6.85, kasunod ang ABM na may 5.40, at HUMSS na may 4.30. Ang resulta ng ANOVA ay nagpakita ng statistically significant na pagkakaiba (p<0.05) sa mga marka ng iba't ibang grupo. Ang mga natuklasan ay nagpapakita ng positibong epekto ng Catch-up Fridays sa pagpapabuti ng kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Iminumungkahi na ipagpatuloy at palawakin ang implementasyon ng Catch-up Fridays upang higit pang mapataas ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral, na magdudulot ng mas mahusay na pag-unawa at komunikasyon sa wikang Filipino

Keywords: Catch-Up Friday, akdang pampanitikan, pagbasa, komprehensyon, Filipino

How to cite:

Castillo, M., & Hernandez, A. (2024). Catch-Up Fridays: Pagpapaunlad ng Lebel ng Kasanayan ng mga Mag-aaral sa Pagbasa ng mga Akdang Pampanitikan sa Filipino. International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation. 2(2), 286-296. https://doi.org/10.17613/x8g6-h231.